برگزاری جلسه پایه دهم و اعطای کارنامه

برگزاری جلسه پایه دهم به تفکیک کلاس و اعطای کارنامه

گزارش تصویری