برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه سواد رسانه ای

گزارش تصویری