کسب مقام قهرمانی بسکتبال

تیم بسکتبال دبیرستان در سطح منطقه مقام قهرمانی را کسب نمودند

گزارش تصویری