آن چیزی که دیگران از ما می ببینندو یا تصور می کنند

ربطی به خود واقعی ما ندارد و زاییده قضاوت ، ذهنیت شناخت خودشان از ما است

بنابراین شرایط زندگی را نباید بر اساس تصورات دیگران ساخت