هیچ نیازی به رقابت با دیگری نیست.

تو خودت هستی و همانگونه که هستی بسیار خوب است

 خودت را بپذیر..

راهی را نرو که از سرِ ترس است.

راهی را برو که عشق و سرور تو را وادار به پیمودنش می کند

مقاومت درونی را کنار بگذار ،

 بگذار امور همان گونه که هستند  باشند.

این پذیرش ، تو را به آن قلمروی آرامش درون خواهد برد.

 هرگاه این لحظه را به هر شکلی که باشد به گونه ای عمیق بپذیری

در آرامش هستی.